MENÜ

TİCARİ ELEKTRONİK METİN

 

Bilginin Toplanmasına ve Kullanımına Açık Rızanız

Vermiş olduğum kişisel bilgilerimi Shaya Mağazacılık A.Ş.’ye (Shaya) açık rızam ile verdiğimi, bu bilgilerimin Shaya tarafından The Body Shop markası ile ilgili yapılacak reklam, promosyon, tanıtım, kampanyalar vb. bilgilendirme amaçlı iznini verdiğim kanallar yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu metni onaylamakla, Shaya Mağazacılık A.Ş. (“Shaya”) tarafından kampanyalar, araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama başlıkları altında ve bunlarla sınırlı olmaksızın sunulan fırsatlar, hizmetler vb. yararlanabilme amacı ile tarafıma açık veya örtülü olarak verilen ve/veya daha önceden verilmiş olan kişisel bilgilerim dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi kişisel bilgilerimin (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere), Shaya tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen Türkiye’deki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktayım. 6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında,kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu tarafıma bildirilmiştir.

Haklarımı aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak Shaya’ya iletebileceğim tarafıma bildirilmiştir:

(0216) 999 7100 / [email protected]

Shaya Mağazacılık A.Ş. Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5/4 Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye/ İstanbul 

Kişisel verilerimin işlenmesine izin verdiğim üçüncü kişiler aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

  • Shaya’ya ürün ve hizmet tedarik eden firmalar (lojistik, teknolojik ve teknik destek, çağrı merkezi)
  • Shaya ile ticari ilişkisi bulunan firmalar
  • Shaya’nın pazarlama faaliyeti kapsamında çalıştığı firmalar (PR ajansları, Sosyal Medya şirketleri, Google ve benzeri firmalar, pazar araştırması şirketleri)
  • Farklı ülkelerde bulunan Alshaya Grup Şirketleri
  • Shaya’nın işlettiği markaların asli hak konumundaki kişi ve kuruluşlar

Bu bilgilerin sadece Shaya’nın ve sözleşme ilişkisi içinde olduğu Veri Alanlar’ın hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yeni ürün ve hizmetler bakımından sizleri bilgilendirmek, sizlere uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak amacı ile kullanılacağı tarafıma bildirilmiştir.

Paylaşmış olduğum bilgiler ve görüşme kayıtlarının, kişisel verilerin korunması konusunda ilgili mevzuata uygun hareket eden üçüncü kişilerle, 6698 Sayılı Kanun’un belirlemiş olduğu çerçevede, yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği ve zorunlu tuttuğu sınırlar dâhilinde paylaşılacağı tarafıma bildirilmiştir.

Shaya Mağazacılık A.Ş. 

Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5/4 Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye/ İstanbul