SHAYA – TBS HİJYEN KİTLERİ ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel Plaza No:5/4 Ümraniye İstanbul ” adresinde yer alan Shaya Mağazacılık A.Ş. (“Shaya” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, The Body Shop markası tarafından yapılan bağış kitlerinin hazırlanması etkinliklerine ilişkin yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında, katılımcı olan şahsınıza ait verileriniz etkinliğe katılımın sağlanması, , etkinlik ile ilgili iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya hesaplarında, web sayfasında ve sair kurumsal hesaplarımızda tanıtım materyallerinde kullanılmak amaçlarıyla işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; faaliyetlerin yürütülmesi adına hizmet aldığımız tedarikçilerimize, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak yurtiçi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere ve bulut bilişim hizmeti aldığımız kayıt sistemlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rızanıza dayalı olarak aktarılabilecektir.     

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler etkinlik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmeti aldığımız programların kayıt imkanları ve/veya tarafınızca iletilen bilgiler uyarınca tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’un 5/1. maddesi hükmü uyarınca açık rızanız, Kanun’un 5/2 (c) maddesi hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2 (f) maddesi hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca “Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel Plaza 5/4 34768 Ümraniye İstanbul” adresine posta yoluyla veya http://www.shaya.com.tr/kvkktalepformu linkindeki formu doldurup onaylamak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı          :

Shaya Mağazacılık A.Ş.

Mersis No     : 

0396017987600099

Adresi          : 

 Saray Mh. Site Yolu Sk. No:5 Anel Plaza Zemin Kat 34768 Ümraniye / İstanbul

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

 

Yukarıda belirtilen etkinlik çerçevesinde beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, etkinliğe katılım sağlamam kapsamında görsel ve ses gibi kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında Şirket’in sosyal medya hesaplarında, web sayfasında, kamuya açık platformlarda ve sair mecralarda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yapılacak çeşitli tanıtım, duyuru, iletişim, sempozyum ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere işlenmesine, bu amaçlar kapsamında Şirket’in iştiraklerine, iş ortaklarına, yurt içi ve yurt dışındaki bulut bilişim hizmeti aldığı kayıt sistemleri ile etkinliğin gerçekleştirileceği sunucularının yurt dışında olan sosyal medya platformuna ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.